Algemene Voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden – Sosocial

  1. Algemeen

  1.1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden opgenomen in dit document;

  1.2. Diensten: de door Sosocial aan opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, verleende of te verlenen diensten of geleverde of te leveren producten;

  1.3. Offerte: iedere door Sosocial uitgebrachte offerte of aanbieding voor het leveren van haar diensten;

  1.4. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en Sosocial, waaronder een door de opdrachtgever getekende offerte of opdrachtbevestiging;

  1.5. Sosocial: Carlijn Bekker, handelend onder de naam Sosocial, gevestigd te ’s-Hertogenbosch en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54247071.

  1.6. Opdrachtgever: de partij die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Sosocial;

  1.7. Partijen: Sosocial en de opdrachtgever samen;

  1.8. Consument: een opdrachtgever die tevens individu is en die als privé persoon handelt.

  1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Sosocial en haar opdrachtgevers.

  2.2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

  2.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgevers of van derden uit.

  1. Aanbiedingen en offertes

  3.1. Aanbiedingen en offertes van Sosocial zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  3.2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn bij het aanbod of de offerte is vermeld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan het aanbod of de offerte geen rechten worden ontleend, indien de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  3.3. Als de opdrachtgever het aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn van 14 dagen aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

  3.4. Sosocial kan niet aan aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.

  3.5. Sosocial mag opdrachten zonder enige opgave van redenen weigeren.

  1. Aanvaarding

  4.1. Bij aanvaarding van het aanbod of de offerte door de opdrachtgever, behoudt Sosocial zich het recht het aanbod of de offerte alsnog binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enig recht kan ontlenen.

  4.2. Een opdracht wordt aanvaard door Sosocial door dit schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen.

  4.3. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Sosocial slechts, nadat de opdrachtgever de aanvaarding schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

  4.4. Het wijzigen van een aanvaarde opdracht kan alleen met schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging komen ten laste van de opdrachtgever. Sosocial informeert de opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.

  4.5. Bij elk verzoek om de opdracht te wijzigen door de opdrachtgever, heeft Sosocial het recht om daar al dan niet mee in te stemmen.

  1. Uitvoering van de overeenkomst

  5.1. Sosocial voert haar diensten naar beste inzicht uit, overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap. Sosocial streeft naar het beste resultaat, maar staat niet garant voor het bereiken van het beoogde resultaat van de opdrachtgever.

  5.2. Sosocial heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

  5.3. De opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid en volledigheid van de aan Sosocial verstrekte informatie. Onjuistheden en onvolledigheden zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

  5.4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Sosocial tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Heeft de opdrachtgever er niet voor gezorgd dat Soscial tijdig aan de overeenkomst kan beginnen, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

  1. Prijzen

  6.1. Alle prijzen die Sosocial hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

  6.2. Alle prijzen die Sosocial hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderzijds kenbaar zijn gemaakt, kan Sosocial te allen tijde wijzigen, indien Sosocial dit nodig acht.

  6.3. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Sosocial de prijsaanpassingen mededelen aan haar opdrachtgever.

  6.4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden met Sosocial, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

  1. Betaling

  7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden.

  7.2 In geval de opdrachtgever één van de online trainingen van Sosocial wenst te volgen, dient de betaling in ieder geval voor aanvang van de online training(en) van Sosocial op rekening van Sosocial te zijn bijgeschreven.

  7.3. Bij niet tijdige betaling behoudt Sosocial zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.

  7.4. De opdrachtgever heeft geen recht om te verrekenen of de betaling op te schorten.

  7.5. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Sosocial, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Sosocial te betalen.

  7.6. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

  1. Gevolgen niet-tijdige betaling

  8.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd aan Sosocial.

  8.2. Wanneer, bij het uitblijven van tijdige betaling, ook na een aanmaning geen betaling volgt, is Sosocial gerechtigd alle maatregelen te nemen ter invordering van vordering(en) van de opdrachtgever.

  8.3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

  8.4. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Sosocial haar verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

  8.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Sosocial op de opdrachtgever onmiddellijke opeisbaar.

  1. Overmacht

  9.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Sosocial in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Sosocial kan worden toegerekend in een van de wil van Sosocial onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van Sosocial in redelijkheid niet kan worden verwacht.

  9.2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer-, en telecomstoringen, computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

  9.3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Sosocial één of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden deze verplichtingen opgeschort.

  9.4. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Sosocial inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen en dit gedeelte vertegenwoordigt zelfstandige waarde, dan factureert Sosocial dit afzonderlijk. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen.

  9.5. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden.

  9.6. Sosocial is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

  1. Aansprakelijkheid

  10.1. Sosocial is uitsluitend aansprakelijk voor enig schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

  10.2. Indien Sosocial aansprakelijk is voor enige schade, is Sosocial slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

  10.3. Indien Sosocial aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  10.4. Sosocial is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

  10.5. Sosocial is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.

  1. Vervaltermijn

  Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Sosocial vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

  1. Duur en beëindiging

  12.1. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

  12.2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, is geen restitutie van betaling mogelijk.

  1. Ontbinding

  13.1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Sosocial toerekenbaar tekortschieting in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

  13.2. Is de nakoming van de verplichtingen van Sosocial niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dient de opdrachtgever Sosocial eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een redelijk termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

  13.3. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Sosocial daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

  13.4. Sosocial heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Sosocial kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

  13.5 Wanneer de opdrachtgever wenst een online training van Sosocial te volgen, stemt de opdrachtgever in dat de levering van de betreffende online training onmiddellijk en volledig wordt geleverd en verklaart de opdrachtgever afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

  1. Vrijwaring

  De opdrachtgever vrijwaart Sosocial tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Sosocial geleverde diensten.

  1. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

  15.1  De door Sosocial geleverde diensten blijven eigendom van Sosocial totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.

  15.2 In geval van geleverde producten, zoals het leveren van online trainingen, behoudt Sosocial alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet uitsluitend, het auteursrecht, octrooirecht, merkenrechten, tekeningen- en modellenrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie en afbeeldingen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

  15.3 De opdrachtgever mag de genoemde eigendomsrechten in het tweede lid niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sosocial (laten) kopiëren, aan derden ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken dan door Sosocial aangegeven.

  15.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een aanduiding te verwijderen of te wijzigen, zoals aanduidingen betreffende het auteursrecht, merken, handelsnamen of andere rechten.

  15.5 Indien de opdrachtgever het derde en/of vierde lid van dit artikel overtreedt, dan verbeurt Sosocial een, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijke opeisbare boete van € 500,- en van € 50,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Sosocial op volledige schadevergoeding.

  1. Geheimhouding

  16.1. Sosocial houdt alle informatie en gegevens van de opdrachtgever geheim.

  16.2. Opdrachtgever stelt de adviezen van Sosocial nooit ter beschikking aan derden, behalve na uitdrukkelijke toestemming.

  16.3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

  1. Wijziging algemene voorwaarden

  17.1. Sosocial heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

  17.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

  17.3. Grote inhoudelijke wijzingen zal Sosocial zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.

  1. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  18.1. Wanneer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

  18.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Sosocial bij het opstellen van deze algemene voorwaarden voor ogen had.

  1. Toepasselijk recht

  19.1. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

  19.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sosocial is gevestigd, is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij een wettelijke bepaling anders bepaalt.